โพสต์แนะนำ

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11 (Web Based Instruction: WBI) ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้    วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มีก...

Translate

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11

06:04 0 Comments

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11
(Web Based Instruction: WBI)
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
   วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มีการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 ในการนี้อาจารย์ได้แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exe Learning เพิ่มเติม เช่น การสร้างแบบทดสอบคิดร้อยละ การแทรกแพคเกจ และการแตกแพคเกจออก เป็นต้น 
   ทีม together ได้รวบรวมงานของเพื่อนในทีมมารวบรวมเป็น 1 บทเรียน ซึ่งตอนนี้เสร็จแล้ว 80 %

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10

12:00 0 Comments

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10
(Web Based Instruction: WBI)


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
    วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ครูผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) เพื่อศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ในการนี้ทีม together ได้มอบหมายให้ลูกทีมแต่ละคนเตรียมเนื้อหาจากนั้นใส่ข้อมูลเนื้อหาลงในโปรแกรม EXE Learningจากนั้นก็มารวบร่วมกันเป็นทีม โดยเลขานุการเป็นคนรวบรวม
    ทีม together ได้จัดทำบทเรียน e-leaning เรื่อง การจัดการสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศเเละการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

12:00 0 Comments

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9
(Web Based Instruction: WBI)    สรุปผลการเรียนรู้จากงานวิจัยที่อาจารย์ได้มอบหมายหัวข้อใน E-Leaning ซึ่งทางทีม Together 
ได้ศึกษางานวิจัยด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ     

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

12:00 0 Comments

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8
(Web Based Instruction: WBI)
   แนะนำการใช้งานโปรแกรม EXE  เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาพัฒนาในโปรแกรม EXE ซึ่งผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหามาแล้ว

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

12:00 0 Comments

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7
(Web Based Instruction: WBI)

   เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ  เช่น การสร้างตาราง การสร้างลิงค์ การแทรกรูปภาพ เป็นต้น
    แน่ะนำการใช้งานโปรแกรม eXe เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยอาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาบทเรียนสอนบนเว็บในคาบหน้า


วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6

12:00 0 Comments

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 6
(Web Based Instruction: WBI) นำเสนอ เทคนิคการสอนส่งเสริม Active Learning ในสภาพแวดล้อมของ
สรุปการนำเสนอ เทคนิคการสอนส่งเสริม Active Learning ในสภาพแวดล้อมของ WBI

  ทีม Believe นำเสนอในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยมีการอธิบายความหมาย และพูดถึงข้อดีข้อเสียของการเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง และยกตัวอย่างการเรียนออนไลน์ผ่าน THAI MOOC อีกด้วย

  ทีม Ability นำเสนอในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC  โดยมีการอธิบายความหมาย ความเป็นมา บทบาทและความสำคัญ รวมถึงข้อดีข้อเสียของการเรียนการสอนแบบ MOOC

  ทีม Priceless นำเสนอในหัวข้อ ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ สรุปความเข้าใจได้ดังนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ มี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนการวิเคระห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการนำไปใช้ และขั้นตอนการประเมินผล ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญทั้งหมด ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้การสอนผ่านเว็บไม่สมบูรณ์

  ทีม Together นำเสนอในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก สรุปความเข้าใจได้ดังนี้ การใช้บล็อกในการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูจะต้องเชื่อมโยงบทเรียน เนื้อหารายวิชา คำสอน แบบฝึกหัด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Youtube, Facebook เป็นต้น รวมกับบล็อกในการศึกษา ทำให้การเรียนของตนเองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  ทีม Memory นำเสนอในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ สรุปความเข้าใจได้ดังนี้ การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5

12:00 0 Comments

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 5
(Web Based Instruction: WBI)        ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Believe นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Project-based Learning: PjBl

ทีม Memory นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning ( PBL )

ทีม Together นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Team Based Learning : (TBL)

ทีม Priceless นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)

ทีม Ability นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนโดยใช้เกมส์ (gbl)